ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผูกไว้ด้วยใยรัก

ผู้แต่ง: กลิ่นแก้ว

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: นิยาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 5

เนื้อหาอีบุ๊ค

"โครงการหนังสือแนะนำ ผบ.ทสส. ปี 60"
หัวใจที่อัดแน่นด้วยแรงทิฐิ ควำมเกลียดชัง และควำมบอบช้ำในอดีตเป็นสำเหตุทำให้ กรัณฑา ยึดติดอยู่กับควำมรู้สึกเลวร้ำยเหล่ำนั้น เธอปฏิเสธควำมรักจำกบรรดำผู้ชำยมำกหน้ำหลำยตำที่เข้ำมำหยิบยื่นไมตรีให้ ทว่ำก็ต้องพ่ำยแพ้ให้ชำยหนุ่มหน้ำตำธรรมดำๆ อย่ำง สิงหาสน์ เจ้ำของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ ภำพของเธอยังคงติดตำเขำจนต้องพยำยำมทำทุกวิถีทำงเพื่อหำโอกำสพำตัวเองเข้ำมำใกล้ชิด ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ำสำยใยบำงเบำได้เริ่มถักทอยึดโยงหัวใจสองดวงให้ค่อยๆ โหยหำกันและกัน แล้วจู่ๆ พรหมลิขิตก็เล่นตลกร้ำยให้ควำมรักที่กำลังจะลงเอยต้องล้มคว่ำคะมำหงำยไม่เป็นท่ำ บทสรุปของเส้นทำงหัวใจจะลงเอยในรูปแบบใด ท้ำยที่สุดแล้วกรัณฑำจะยอมฟังเสียงในหัวใจตัวเองหรือไม่