ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง: พจมาน   เตียวัฒนรัฐติกาล

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) หลักการจัดการและการบริหารองค์กรทั่วไป ได้แก่ กระบวนการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน และ (2) หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์กรอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอุตสาหกรรม