ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารความเสี่ยงด้าน HR

ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของคนในองค์กรที่มีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ คนในองค์กร หลักการบริหารความเสี่ยง การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินและจัดอันดับความเสี่ยงด้าน HR การประเมินความสามารถในการบริหารและจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้นซึ่งแตกต่างจากหนังสือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเล่มอื่น ๆ ที่มักจะพูดถึงความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม ๆ เพราะ “คน” คือ “ทรัพยากร” หรือ “ทุน” ที่มีค่า ที่ทุกองค์กรจะต้องพัฒนาให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งคนและองค์กร แต่ในมุมกลับกัน “คน” ก็มีโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน องค์กรจึงต้องรู้ทันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องคนด้วย เพื่อป้องกันหรือแก้ไขให้เกิดความ เสียหายน้อยที่สุด