ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสนาธิปไตย รัฐประหารกับการเมืองไทย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แม้การพัฒนาประชาธิปไตยต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่าง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนากองทัพและความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองพลเรือนกับทหาร โดยหยิบยกเอาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มาอธิบายประกอบ และเสนอทางออก “ความเป็นทหารอาชีพ” และการปฏิรูปกองทัพ