ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรหลังเกษียณ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรียนรู้การทำเกษตรอย่างมืออาชีพ จากตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรวัยเกษียณหลากหลายรูปแบบ ทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกทั่วไป การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรสวนผสม  พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ