ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสร้างการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบข้างคู่แบบมีคลื่นพาห์จากสมการทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด

หมวดหลัก: การทหาร

ขนาดไฟล์: 0.27

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

บทคัดย่อ
 บทความวิชาการนี้เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบข้างคู่แบบมีคลื่นพาห์จากสมการทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แก่ 1) เพื่อศึกษาทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบข้างคู่แบบมีคลื่นพาห์ 2) เพื่อออกแบบการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดจากสมการคณิตศาสตร์ของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบข้างคู่แบบมีคลื่นพาห์ และ 3) เพื่อวัดและทดสอบการทำงานของวงจรที่ออกแบบจากสมการคณิตศาสตร์
 การสร้างการทดลองจะทำการออกแบบมาจากสมการคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีของการมอดูเลตเชิง
แอมพลิจูดแบบแถบข้างคู่แบบมีคลื่นพาห์ จากนั้นนำไปจำลองการทำงานของวงจรที่ออกแบบด้วยโปรแกรม PSpice และนำไปทำการทดลองจริงจากการใช้วงจรรวมเบอร์ AD633AN/JN รวมถึงวัดผลเอาต์พุตของวงจรด้วยออสซิลโลสโคป พร้อมทั้งสรุปผล การนำไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน และให้แนะนำเพื่อพัฒนาการวิจัยต่อไป
 
คำสำคัญ: การมอดูเลต, ทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด, การทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด