ข้อมูล eBook

ชื่อ: รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ถูกใจ ถูกสตางค์

หมวดหลัก: การทหาร

ขนาดไฟล์: 0.54

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ประจ าวันของกลุ่มผู้ใช้งานรถเข็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และสะดวกสบายมากขึ้น รถเข็นใน ความหมายอย่างกว้าง คือยานพาหนะที่เคลื่อนที่โดยการออกแรงผลักหรือเข็น เป็นเครื่องอ านวยความสะดวก พื้นฐานในการขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถเข็นแบ่งออกได้ ๒ ประเภทด้วยกันคือ ผู้ป่วยแบบพิการ และ อีกกรณีหนึ่งคือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บชั่วคราว คือเมื่อรักษาหายแล้ว รถเข็นก็จะถูกเลิกใช้งาน เช่นเดียวกัน ส าหรับผู้ป่วยพิการจ าเป็นต้องใช้งานและอยู่กับรถเข็นตลอดเวลาดังนั้นการน าเอารถเข็นมาอ านวยความ สะดวกหรือมาดัดแปลงให้อ านวยความสะดวกโดยมี คุณสมบัติเพิ่มขึ้นจึงจากเดิมโดย คุณสมบัติเดิมคือรถเข็น ผู้ป่วยแบบเข็น แต่เราปรับสภาพให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าโดยผู้ป่วยสามารถบังคับและควบคุมการเคลื่อนที่ได้โดย อาศัยคันบังคับไปควบคุมการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนท าการตัดแปลงที่นั่งของผู้ป่วยให้สามารถ ยกขึ้นได้ด้วยระบบไฟฟ้า ในการที่ผู้ป่วยนั่งรถเข็นนานๆอาจส่งผลให้เกิดสภาวะ โรคแทรกซ้อนได