ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลังของหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย

หมวดหลัก: การทหาร

ขนาดไฟล์: 0.40

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลังของ หน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของกองทัพไทย และท าการจัดล าดับการเข้าก่อนออกก่อนของพัสดุคงคลังใน แต่ละงวดการรับพัสดุ โดยการน าแนวทางในการจัดการพัสดุคงคลังที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปรียบเทียบ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูลพัสดุคงคลังกับทะเบียนคุม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พัสดุคงคลังประเภทวัสดุ ส านักงานและคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาจากการทบทวนเอกสารการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจาปี 2558 – 2561 เป็น ตัวแทนของประชากรทั้งหมดเพื่อน ามาท าการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับลักษณะขององค์การ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการจัดการพัสดุคงคลัง มีพัสดุที่ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณพัสดุทั้งหมดที่แท้จริงได้ และการหยิบ พัสดุจากพื้นที่จัดเก็บหาพัสดุไม่พบ เนื่องจากการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ไม่มีหลักเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการพัสดุคงคลังก่อนและหลังการประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุม จากผลการเปรียบเทียบความเร็วของการหยิบ ตั้งแต่เดือน พ.ค.2561 – ส.ค.2561 พบว่าโดยหลังการปรับปรุงเวลา การหยิบ (นาที) ของแต่ละรายการลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของแต่ละรายการโดย ล าดับแรกคือ ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงิน เวลาการหยิบเดือน พ.ค. คือ 14.43 นาที และเดือนสุดท้ายที่ท าการทดลอง คือเดือน ส.ค. เท่ากับ 2.15 นาทีลดลง 12.28 นาทีและล าดับสุดท้ายคือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera เวลา การหยิบเดือน พ.ค. คือ 13.10 นาที ซึ่งเดือนสุดท้ายที่ท าการทดลองคือเดือน ส.ค. เท่ากับ 1.43 นาที ลดลง 11.67 นาทีแสดงถึงความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากเดิม และจากผลการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลพัสดุคงคลังที่ มีอยู่จริงกับทะเทียนคุมในปี 2558 – 2561 ของรายการลวดเสียบกระดาษ พบว่าการน าเทคนิค Visual Control และ FIFO มีผลความผิดพลาดของข้อมูลสูงที่ 100% หมายความว่ายังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการพอสมควร ทั้งนี้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายการลวดเสียบกระดาษ เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ วัสดุส านักงานชิ้นเล็กน้อย แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการในกองทัพไทย เพราะ เป็นวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ที่มีราคาไม่สูงมากนัก หากมองกลับอีกมุมมอง การควบคุมวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์รายการที่มีราคาแพงกว่า มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างเห็นได้ชัด สามารถรายงานจ านวนพัสดุคงคลังได้ ถูกต้อง ทันเวลา เป็นผลให้การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางโลจิสติกส์ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์การ ค าส าคัญ การจัดการพัสดุคงคลัง, การควบคุมด้วยการมองเห็น, การเข้าก่อนออกก่อน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:04