ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยานยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์จากพลังงานโซล่าเซลส์

หมวดหลัก: ยานยนต์

ขนาดไฟล์: 372.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 

ปัจจุบันพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในประเทศและทั่วโลกเริ่มมีปริมาณที่น้อยลง เนื่องจากมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากการเจริญเติบโตของประเทศทั้งด้านคมนาคมและขนส่งจึงมีความจาเป็นที่จะใช้เชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์และเรือเพื่อการขนส่งสินค้าสินค้า แต่เมื่อมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นส่งผลทาให้ปริมาณเชื้อเพลิงลดลง จึงได้มีการศึกษาพัฒนาการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สามารถทดแทนยานยต์ที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงได้ โดยยานยนต์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซล่าเซลส์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-04 19:06