ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสื้อเกราะกันกระสุนสายพันธุ์ใหม่ (THE NEW FLAK JACKET)

หมวดหลัก: การทหาร

ขนาดไฟล์: 836.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความขัดแย้งภายในประเทศเกิดความไม่สงบจึงเป็นเหตุให้ทหารและตารวจออกมารักษาความสงบหยุดติความรุนแรงผู้ปฏิบัติงานอาจจะได้รับความบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตเป็นเพราะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวที่สมบรูณ์แบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียจึงมีความจาเป็นในการใช้เกราะกันกระสุน เพราะการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายนั้นมีหลายรูปแบบเสื้อเกราะกันกระสุนของประเทศไทยนาเข้าจากต่างประเทศและมีที่ผลิตเองในประเทศไทยแต่มีราคาสูงและพัฒนาต่อยอดได้ยากและมีน้าหนักมาก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-15 01:10