ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติและภาคสมทบ

หมวดหลัก: การทหาร

ขนาดไฟล์: 438.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นสถาบันการศึกษา ที่ผลิตนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นภาคปกติและภาคสมทบ ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนทั้งสองภาคไม่ค่อยดีนัก บางครั้ง มีการยั่วยุซึ่งกันและกัน แบ่งกลุ่มทะเลาะวิวาทกัน จึงเกิดแนวความคิดทางการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนทั้งสองภาคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในอนาคตทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสอดคล้องกับ พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความปรองดองหรือความสามัคคี

บทบาทของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นสถาบัน การศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นสถาบันที่ผลิตช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะทางด้านช่างฝีมือสมัยใหม่ ให้กับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ และเพื่อการเติบโตการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1) ช่างซ่อมบ่ารุงเครื่องจักรกล 2) ช่างเครื่องมือกล 3) ช่างเชื่อมโลหะ 4) ช่างยานยนต์ 5) ช่างไฟฟ้าก่าลัง และ 6) ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-15 01:10