ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตงามตามแนวทางพุทธวจน

ผู้แต่ง: ธารธรรม

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อานนท์! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:04