ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 7, No 1 (2016) 
มกราคม - เมษายน 2559 
 
บทความพิเศษ (SPECIAL ARTICLES) 
บทนำ 
     กองบรรณาธิการ วารสารถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ภาพกิจกรรม 
     กองบรรณาธิการ วารสารถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
การแข่งขันป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ Cyber Defense Exercise (CDX) 2016 
      กองบรรณาธิการ วารสารถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
การปฏิบัติการข่าวสารในยุคแห่งสงครามสารสนเทศ 
      กองบรรณาธิการ วารสารถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘ 
      กองบรรณาธิการ วารสารถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE) 
หลักการ และแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ วปอ. 
      ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา 
ตัวแบบการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมในสถานการณ์วิกฤติ 
      อนุรักษ์ โชติดิลก 
เครื่องแบบทหารไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๗ กับความมั่นคงของชาติ 
      กฤตติยา ตันติกุล 
มาตรฐานคนประจำเรือขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม
การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ 
      สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES) 
กองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
      ภูมิใจ เลขสุนทรากร, 
การออกแบบสมการจาลองส่วนฐานแผ่นเคลื่อนไหวของเครื่องช่วยฝึกยานเกราะ 
      นริศ จันทร์น้ำ, 
แนวทางการบริหารจัดการของหน่วยทหารในกองพลทหารราบที่ 7 สู่ความสำเร็จในการฝึกศึกษา 
      สุชิน ยาปัน 
ปัจจัยด้านอุดมการณ์ทหารที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของพลทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 
      กิติศักดิ์ มงคลชาติ