ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 4: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 6, No 4 (2015)   
กันยายน - ธันวาคม 2558   
   
บทความพิเศษ (SPECIAL ARTICLES)   
บทนำ   
     กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD   
     กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำทางเพื่อแสงสว่างของชีวิต   
     กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)   
ASEAN กับ สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาค   
     ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   
ทัวร์ศูนย์เหรียญกับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย | The Impacts of Low Cost Tourism on National security   
     ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์   
บทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการทางการเคลื่อนไหวของทหารจากเหตุความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
     จารีศรี กุลศิริปัญโญ,  น.อ.กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES)   
การปฏิบัติการสื่อสารร่วมในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
     สุรเดช เคารพครู   
แนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการ Integrated Approach for Combating Trafficking in Persons   
     ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์   
กระบวนทัศน์การบริหารการศึกษาเพื่อเตรียมกำลังพลของกองทัพอากาศ   
     เสน่ห์ ฎีกาวงค์   
ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงต่อบทบาทของทหารในทางการเมืองไทย
A Study on Attitudes of Executives on the Roles of Military in Thais Politics   
     ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์   
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง   
      กุลวรรณ อาจกล้า