ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 3: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 6, No 3 (2015)    
พฤกษาคม - สิงหาคม 2558    
    
บทความพิเศษ (SPECIAL ARTICLES)    
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี    
     กองประวัติศาสตร์และโบราณคดีทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    
การพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล    
     เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ,   นันทพร ดำรงพงศ์, องค์อาจ ประภากมล

บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)    
การพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของกระทรวงกลาโหม    
     ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์    
มาตรฐานอากาศยานไร้นักบิน กับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ    
     วรคง มีกล้า,  

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES)    
กระบวนการสร้างสันติสุข ในพื้นที่ขัดแย้งจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา หมู่บ้านซือเลาะห์ ตำบลเรียง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส    
     ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล    
กระบวนการการสร้างสถานการณ์ฝึกทางทหาร โดยใช้การจำลองการฝึกเสมือนจริง    
     ธีระพงษ์ สนธยามาลย์    
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง    
     สุดารัตน์ ชาติวิริยะสกุล    
ผลกระทบด้านกลยุทธ์ธุรกิจคุณภาพการบริการของร้านค้าปลีก และคุณภาพสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า :
กรณีศึกษา สินค้า Do – It – Yourself ของร้านค้าปลีก    
     ปิยพล ควรสุทธิ์