ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 6, No 2 (2015)   
มกราคม - เมษายน 2558   
   
บทความพิเศษ (SPECIAL ARTICLES)   
องค์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ กับพระราชกรณียกิจราชูปถัมภกพระพุทธศาสนา   
     กองประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทหาร  

บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)   
การทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ปี 2557 - 2558 การสำรวจสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   
     หัสยา ไทยานนท์  

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES)   
การปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม   
     รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ   
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสนาธิการทหาร (กรณีศึกษาของปีการศึกษา 2557)   
     ปัญญา ศรีสิงห์   
กลยุทธ์การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     วีรพงษ์ คล้อยดี,  ปรีชาชาญ อินทรชิต
การถอดแบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานรุ่น QW-2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาของ สทป.   
     นริศ จันทร์น้ำ   
แบบจำลองปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร   
     พัชรี สำอางเนตร