ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 6, No 1 (2014) 
ตุลาคม - ธันวาคม 2557 
 
บทความพิเศษ (SPECIAL ARTICLES) 
งานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี 
     กองประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทหาร

บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE) 
ยุทธศาสตร์ทหาร & ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ 
     ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES) 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
     พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 
รู้ภาษา ก้าวทันโลกกับสถาบันภาษากองทัพไทย 
     สถาบันภาษา กองบัญชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-16 01:07