ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 5 ฉบับที่ 3: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 5, No 3 (2014)
มิถุนายน - กันยายน 2557

ARTICLES
จีน มหาอำนาจ หรือ มาหาอำนาจ ในศตวรรษที่ 21
     พีรญา บุนนาค
สภาพและปัญหาการดำนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
     กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ความร่วมมือด้านการศึกษา กับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ
     ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
แนวทางการนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในอนุสรณ์สภานแห่งชาติ ศึกษากรณีมุสลิมในราชสำนัก
     ธีรารัตน์ สุระเทพ
รู้ภาษาก้านทันโลกกับสถาบันภาษากองทัพไทย
     กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นโยบายชนชาติส่วนน้อยของ พคท. กรณีศึกษา ชนชาติส่วนน้อยขาวมลายูในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใตั้
     เจริญพงศ์ พรหมศร
ความยั่งยืนของน้ำตาลโตนดกับความมั่นคงทางอาหารด้วยวิถีการผลิตโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
      นภสมน นิจรันดร์
พลังงานในภูมิภาคเอเชียกลางกับประเทศไทย
      ณรงค์ ศศิธร