ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 5, No 2 (2014)  
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557  
  
ARTICLES  
ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย  
     กองพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2557 (NDSI Security Week 2014)  
     กองนโยบายและแผน กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
บทวิเคราะห์กรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก "NIST’s Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity" ... โอกาส ภัยคุกคาม และความเสี่ยง  
     ปริญญา หอมเอนก
กิจกรรมชมรมหุ่นยนต์แมคคาโทรนิค โรงเรียนเตรียมทหาร  
     ณรงค์ฤทธิ์ นาคเม้า
อากาศยานไร้นักบิน UAV และ Multi Rotor โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
     ประสพชัย ศิลาอ่อน  
การวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ไทย - จีน  
     ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  
จากดินสู่ดาว...ก้าวกระโดดของซัมซุง (กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กร)  
      ปัญญา ศรีสิงห์  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพไทยรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ตอนที่ 2  
      วิพล สุขวิลัย  
รู้ภาษาก้าวทันโลกกับสถาบันภาษากองทัพไทย
      กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ