ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 3 ฉบับที่ 3: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 3, No 3 (2012)
มิถุนายน - กันยายน 2555

ARTICLES
สมเด็จพระอัครมเหสีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
     เหมันต สุนทร

การบริหารจัดการภัยพิบัติ: ความร่วมมือของภูมิภาคในการจัดการความท้าทายและผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย
     สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ

เลเซอร์กับการประยุกต์ใช้ทางทหาร
     สหพงษ์ เครือเพ็ชร

วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป : ระเบิดเวลาต่อเศรษฐกิจโลก
     ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

อนาคตภาพของประชาคมอาเซียน (Future of ASEAN Community)
     กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์

รายงานวิชาการ เรื่อง การแต่งตั้งและย้ายบรรจุกำลังพลในกองทัพด้วยระบบคุณธรรม
     ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

การประชุมวิชาการระดับชาติในงานครบรอบ ๑๑ ปี สมศ.
     วิพล สุขวิลัย

รู้ภาษาก้าวทันโลกกับสถาบันภาษากองทัพไทย
     กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รายงานผลการสำรวจดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของประเทศ (พ.ค. - ส.ค. ๕๕)
     ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ