ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Vol 3, No 2 (2012) 
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555 
 
งานพระเมรุ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ : พระราชพิธีสะท้อน ทิพภาวะแห่งองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์
     เหมันต สุนทร

ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ยาก อย่างที่คิด
     ปัญญา ศรีสิงห์

ข้อคิดจากการศึกษาทางการทหารของจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ
     ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

บทวิเคราะห์ นโยบายไม่แทรกแซงของจีนที่มีต่อพม่า
     มัณฑนา มาศมาลัย

ภาวะผู้นำในการบริหารงาน
     วิพล สุขวิลัย

การพัฒนาระบบการวัดระยะไกลสําหรับการทดสอบจรวด
     จิรัฐติ์ พื้นแสน, ปรัชญา เรียนพืชน์

บทเรียนความสำเร็จในการแก้ปัญหา IRA กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
     ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์

รู้ภาษาก้าวทันโลก กับสถาบันภาษากองบัญชาการสถานบัญวิชาการป้องกันประเทศ
     สถาบันภาษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ตอนที่ 2)
     วิพล สุขวิลัย

รายงานผลการสำรวจดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของประเทศ (National Security Confiffiidence Index: NSCI)
มกราคม - เมษายน ๒๕๕๕
     วิพล สุขวิลัย