ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบูรณาการงานด้านความมั่นคงภายในรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าว Integration of Internal Security Operations Against Non-traditional Threats for Entering ASEAN Community In The Case Of Foreign Workers

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

การบูรณาการงานด้านความมั่นคงภายในรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าว

Integration of Internal Security Operations Against Non-traditional Threats for Entering ASEAN Community In The Case Of Foreign Workers

จตุรงค์ จันทรนนท์