ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีรูปแบบการบริหารจัดการThe ways to develop Defence Industry : Case study of organisation management กิติเมศวร์ ธนาวิบูลไชยภัทร

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา