ข้อมูล eBook

ชื่อ: การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ นทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ นทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

The way to development education reinforce quality of life and economic community project. Development of the mobile 53. Development agency region 5. Armed forces development command. Budget 2013 - 2014 A.C.

กิตติศักดิ์ สังฆ์สกุล