ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณภาพ คือ การปรับปรุง

ผู้แต่ง: วิฑูรย์  สิมะโชคดี

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด เมื่อเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพ คือความอยู่รอดของทุกคนและทุกองค์กรแล้ว การเรียนรู้ถึงความต้องการของูลกค้าเพื่อที่จะได้ทำให้ลูกค้าประทับใจ จึงเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย และเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากข้อเสนอแปลกใหม่ของคู่แข่งและกระแสโลกาภิวัตน์ การหยุดนิ่งอยู่กับที่จึงเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตาย เราจึงต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-19 01:03