ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรื่องดีๆ มีอยู่ทุกๆวัน

ผู้แต่ง: ๑๘ นักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ สถาบันพระป...

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรื่องดีๆ มีอยู่ทุกๆ วัน" เป็นหนังสือรวบรวมข้อคิด ความคิดเห็น บทเรียน คำสารภาพ และเรื่องเล่า รวม 18 ชิ้นงานของอดีตนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปศส.9) ของสถาบันพระปกเกล้า 18 คน ที่ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ขึ้น ด้วยเจตนาเผยแพร่และปลูกฝังให้ผู้อ่านได้เห็นประโยชน์แห่งการทำความดี และส่งเสริมการเป็นคนดีของสังคม โดยผู้อ่านจะบรรลุแจ้งได้จากสาระในแต่ละบทความนั้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-26 01:12