ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียบเรียงจากเนื้อหาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับ ภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับกลาง สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง ในแต่ละบทมีความหมาย คำอธิบายการใช้ กฎการใช้และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น