ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ใจเราเข้าใจลูก

ผู้แต่ง: รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ ตุลาพร อาชานานุภาพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปมปัญหาที่ไม่ถูกเยียวยาหรือตกค้าง อาจบั่นทอนความสามารถในการเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ การเข้าใจประวัติชีวิตในวัยเด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงของพ่อแม่ จะนำไปสู่การเข้าใจลูกและเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง คุณภาพ และเหมาะสม แปลและเรียบเรียงโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพและตุลาพร อาชานานุภาพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-09-22 00:07
2020-08-18 00:58
2019-06-25 01:11
2019-04-11 01:04