ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง: อาณัติ  อนันตภาค

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"อินโดนีเซีย นับเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสำคัญและมีบทบาทไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศใดๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกและเช่นกันก็เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากมายแห่งหนึ่งของโลกด้วยอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์ของตนเองยาวนานและเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับภูมิภาคนี้มานับแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน หากนับกันที่หลักฐานทางโบราณคดีแล้ว การพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า “มนุษย์ชวา” ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ที่เกาะชวาก็ย่อมยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอินโดนีเซียแม้จะเป็น ประเทศหมู่เกาะหากแต่ก็เป็นประเทศที่มีมนุษย์อาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน แต่หากหันไปมองกันที่ชื่อเสียงของอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรโบราณที่ถูกกล่าวถึงในฐานะประเทศสมาพันธ์ผู้ทรงอำนาจทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ได้รับการพิสูจน์และมีหลักฐานมากมายว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตราก็ย่อมยืนยันให้เห็นถึงพัฒนาการด้านวิทยาการและศิลปวัฒนธรรม ของอินโดนีเซียว่าทรงอำนาจและสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานเพียงใดหรือหากเราย้อนกลับไปดูศาสนสถานระบือนามอย่าง
“บูโรพุทโธ” หรือ “บูโรบูโด” ในสำเนียงของชาวอินโดนีเซียด้วยแล้ว โบราณสถานอันทรงค่าแห่งนี้ก็ยืนยันให้เราต้องเริ่มหันมาสนใจว่า แม้ประเทศนี้จะตั้งอยู่ในรูปของหมู่เกาะแต่ก็เป็นหมู่เกาะที่ก้าวหน้าและมีค่าเกินกว่าจะมองข้ามในแง่ของความเป็น อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตยังไม่นับรวม หมู่เกาะเครื่องเทศในนามของหมู่เกาะโมลุกกะ ที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญก่อให้เกิดการ เดินเรือเพื่อแสวงหาเครื่องเทศของชาติตะวันตก อันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและการรุกล้ำในนามของการล่าอาณานิคมของโลก
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-27 01:04
2019-02-22 01:05