Policy

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ และได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th ผู้ใช้งานจะต้องเป็นสมาชิกหรือบุคคลากร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้งานรวมทั้งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น และอาจมีบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ของประเทศ 
2.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยม
ในส่วนของบริการต่างๆ ของ
3.ข้อมูลการเข้าใช้หรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์  http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ซึ่งระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่ระหว่างการเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไป เพื่อลดขั้นตอนการใส่ข้อมูลสมาชิกในการใช้งานครั้งถัดไป ดังนั้นสมาชิกจึงควรจำไว้ว่า หลังการใช้งาน http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th แล้วให้ทำการออกจากระบบทุกครั้ง 
4.สมาชิกยอมรับที่จะให้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบของ http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th  ใช้ข้อมูลการใช้บริการเว็บของสมาชิกแต่ละราย และข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้กับทางเว็บ และในกรณีที่มีการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th ซึ่งสมาชิกต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย 
5.สมาชิกอาจเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บ http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th ทั้งนี้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลของเว็ปไซต์นั้นๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ อีกด้วย 
6.หากสมาชิกท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลในการให้บริการบนเว็บ http://ndsi-ebook.rtarf.mi.th หรือแจ้งโดยตรงมายังที่อยู่ด้านล่าง 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400